تحقیق:بررسی رابطه استفاده از اینترنت

شنبه 23 مرداد 1395 ساعت 13:51

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی رابطه استفاده از اینترنت

چکیده

این تحقیق، درصدد شناسایی و رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران  است. از این منظر، گزارش  ضمن مروری که بر فضای مفهومی موضوع دارد؛ از رویکردی تلفیقی که برگرفته از تئوری های استفاده و خشنودی، کاشت یا پرورش و تئوری ساخت یابی گیدنز می باشد، برای تبیین پدیده مذکور بهره گرفته، و با عنایت به فرضیاتی که از این تئوری ها با توجه به ویژگی جامعه آماری مورد مطالعه أخذ کرده است، به شناسایی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران پرداخته است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی 1516 نفر از کاربران بالای پانزده سال در شهر تهران که از طریق نمونه گیری خوشه ایی( در جامعه آماری خانوار ) و هدفمند( در جامعه آماری کافی نت ) با سطح خطای05/0 و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب، اطلاعات و دادههای مورد نیاز جمع آوری گردید.

جهت احتساب اعتبار شاخص ها از اعتبار سازه ای( با استفاده از تحلیل عامل )، همچنین جهت احتساب روایی شاخص ها از ضریب آلفای کرونباخ با دامنه صفر تا یک استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در گام اول آزمون فرضیه های تحقیق؛ متغیرهای مدّت استفاده کاربران از اینترنت، میزان استفاده کاربران از اینترنت، مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از اینترنت، واقعی تلقی کردن محتوای سایت ها از سوی کاربران اینترنت، پایگاه اقتصادی- اجتماعی کاربران و میزان تحصیلات کاربران رابطه معنی داری را با هویت دینی کاربران نشان داده اند. همچنین متغیر نوع استفاده کاربران از اینترنت رابطه معنی داری را با متغیر وابسته نشان نداد.


درگام دوم آزمون فرضیه های تحقیق در بخش تحلیل رگرسیونی، متغیرهای مدّت استفاده کاربران از اینترنت، واقعی تلقی کردن محتوای سایت ها از سوی کاربران اینترنت، پایگاه اقتصادی- اجتماعی کاربران  رابطه و تأثیر معنی داری را با متغیر وابسته تحقیق نشان داده اند و در مجموع 23 درصد از واریانس و تغییرات هویت دینی کاربران را تبیین کردند، که در این میان متغیرهای مدّت استفاده تأثیرگذاری بر هویت دینی کاربران برخوردار بودند. همچنین درگام دوم آزمون فرضیه های تحقیق در بخش تحلیل مسیر متغیرهای مدّت استفاده کاربران از اینترنت، میزان استفاده کاربران از اینترنت، نوع استفاده کاربران از اینترنت، انگیزه و هدف کاربران در استفاده از اینترنت، مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از اینترنت، واقعی تلقی کردن محتوای سایت های اینترنت از سوی کاربران، پایگاه اقتصادی- اجتماعی کاربران و میزان تحصیلات کاربران بر هویت دینی تأثیرگذار بودند. با این تفاوت که متغیر مدّت استفاده کاربران از اینترنت به صورت مستقیم، متغیرهای میزان استفاده کاربران از اینترنت، نوع استفاده کاربران از اینترنت، انگیزه و هدف کاربران در استفاده از اینترنت، مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از اینترنت و میزان تحصیلات کاربران به صورت غیر مستقیم و متغیرهای واقعی تلقی کردن محتوای سایت های اینترنت از سوی کاربران و پایگاه اقتصادی- اجتماعی کاربران هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر متغیر وابسته تحقیق؛ یعنی هویت دینی کاربران تأثیر می گذارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران[1]

 

 

 

مقدمه

همه ما در موقعیت‏های مختلف با هویت‏های متعددی سر و کار داریم و به تبع موقعیت و شرایطی که در آن قرار داریم، خود را تعریف می‌کنیم. مرزهای نفوذ ناپذیر بین مقولات و گروه‏های هویتی دیگر مستحکم نیستند، بلکه به شدّت آسیب پذیر و شکننده‌اند. دنیای ارتباطات پیش آهنگ این تغییرات است. دنیای ارتباطات و تغییرات ریشه‌ای که ناشی از آن می‌باشد، چنان جهان متفاوتی خلق کرده که گروهی از نویسندگان این تحول در عالم ارتباطات را مبدأ عصر جدیدی می دانند، عصری که از آن تحت عناوین مختلفی نظیر: « دهکده جهانی » ( مک لوهان )، « جامعه مدنی جهانی »( دیوید هلد )، « مدرنیته دوم»                      ( اولریش بک )، « جامعه شبکه ای » ( مانوئل کاستلز )، « جهان رها شده »( آنتونی گیدنز )، « جامعه ارتباطی »( جیانی واتیمو ) و« مدرنیته سیال »( زیگمون بومن ) یاد می‌کنند.

به ‌طور کلی، دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان را می‌توان در خصوص اثرات و تبعات ناشی از اینترنت به طور عام و تأثیرات هویتی آن به طور خاص، به سه دسته کلی تقسیم کرد: دسته اول که  دیدگاه آنها به جبرگرایی معروف است، اینترنت را ساختاری عینی و بیرونی و متصلب فرض می‌کنند که در چارچوب آن ذهنیت افراد شکل می‌گیرد و کاربران آن را در سیطره‌ی خود قرار می‌دهند و جبری را بر آنها تحمیل می‌کند. دسته دوم که دیدگاه آنها به اراده‌گرایی معروف است، اینترنت را صرفاً به عنوان یک رشته امکانات محض در جهت تواناسازی فرد برای گردآوری انبوه اطلاعات و رشد کثرت گرایی می دانند. بالاخره دسته سوم که دیدگاه آنها به تکنورئالیسم معروف است، رویکرد بینابینی دارند؛                یعنی آنها در عین اینکه ابعاد هستی شناختی فن آوری اینترنت را نادیده نمی‌گیرند، امّا معتقدند که  این فن آوری تعیین کننده نهایی نخواهد بود. به بیان دیگر، آنها در عین اینکه ظرفیت‌ها و توانایی‌های اینترنت را در نظر دارند، به آزادی عمل کاربران نیز توجه دارند. پژوهش حاضر نیز با نگاه اخیر                              ( تکنورئالیسم ) موافق بوده و سعی دارد که از این منظر هویت دینی کاربران را در ارتباط با اینترنت             و فضای مجازی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

1- مفهوم هویت

دو معنای اصلی هویت؛ تمایز و تشابه مطلق است. جنکینز در کتاب “هویت اجتماعی” هویت را                    اینگونه تعریف می‌کند: «هویت یا Identity ریشه در زبان لاتین دارد (identitas که از idem                  یعنی”مشابه و یکسان ” ریشه می‌گیرد) و دو معنای اصلی دارد. اولین معنای آن بیانگر مفهوم تشابه             مطلق است: این با آن مشابه است. معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض می‌گیرد. به این ترتیب، به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه می‌یابد، و مفهوم هویت به طور همزمان میان افراد یا اشیاء دو نسبت محتمل برقرار می‌سازد: از یک طرف, شباهت, و از طرف دیگر, تفاوت.» (جنکینز، 1381: 5). اما این دو به تنهایی راهگشا نخواهد بود؛ چرا که بدون توان شناختن این شباهت‌ها و تفاوت‌ها هویت معنایی نمی‌یابد. پس فعل “شناسایی” به ضرورت لازمه هویت است.                  توان شناسایی تمایزات و تشابهات به معنای دسته بندی اشیاء یا افراد در دسته های معین خواهد بود که هر دسته دارای شباهت در اجزا خود و تمایز با دسته دیگری است لذا در ادامه جنکینز دو معنای دیگر      به آن اضافه می‌کند: اول طبقه‌بندی کردن اشیاء و افراد, و دوم مرتبط ساختن خود با چیز یا کس            دیگر که به بازتابی بودن هویت در روابط اجتماعی دلالت دارد. آنچه که از تعریف بالا قابل استنباط است  این است که: 1) هویت یک فرایند است. از آنجا که تشخیص تمایز و تشابه به معنایابی نزد فرد بستگی دارد، هویت همواره با معنا ارتباط دارد و معنا نیز خصلت ذاتی اشیاء و واژه‌ها نیست بلکه در ارتباط با اشیاء یا واژه‌های دیگر بدست می‌آید. 2) وجود دیگری[2] در فرایند هویت‌یابی مفروض          پنداشته شده؛ چرا که شباهت و تفاوت در میان حداقل دو شیء یا دو فرد معنا دارد یا به عبارتی دیگر؛ هویت‌یابی خود نسبت به رابطه‌ی با دیگری میسّر می‌گر‌دد. رابطه‌ی میان خود و دیگری رابطه‌ای                        دو طرفه است. به گونه‌ای که در غیاب یکی، دیگری معنا نخواهد داشت. نتیجه‌ی تمایز میان خود                       و دیگری ایجاد مرزبندی‌های هویتی در جهان اجتماعی است( بارث در جنکینز,1381: 167).                             3) این فرایند بازاندیشانه[3] است. فرد در این فرایند هویت‌یابی موجودی منفعل نیست بلکه عاملی فعال در معنادهی و تفسیر است

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : بررسی رابطه استفاده از اینترنت

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.