تحقیق:ارزیابی اثربخشی کارگاه¬های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت مصرف انرژی ، در رفتار مصرف انرژی ویژه بانوان

شنبه 23 مرداد 1395 ساعت 13:49

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ارزیابی اثربخشی کارگاه¬های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت  مصرف انرژی ، در ارتقای دانش ،تغییر  نگرش و رفتار مصرف انرژی  ویژه بانوان

 

چکیده :  بی تردید نیروی انسانی  سرمایه ارزشمندی است که مهم­ترین رکن هر نظامی را تشکیل می­دهد توجه صحیح به آموزش و آگاهسازی نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین ثروت در جوامع، بخش مهمی از فرآیند فعالیت آموزشی و تغییر رفتار مصرف کنندگان را  در خصوص راهکارهای کاهش مصرف انرژی ، دربرمی­گیرد. ]1[ 

هدف از این  پژوهش ارزیابی میزان تاثیرکارگاه­های  آموزشی  مدیریت  مصرف انرژی بر دانش ،  نگرش و عملکرد بانوان شرکت کننده در گارگاه مذکور بوده است. این کارگاه در فرهنگسرای گلهادر سال88  در شهر تهران برگزار ­شد. داده­ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالی و توزیع آن بین 100 بانوی شرکت کننده در این دوره، قبل از اجرای آموزش و بعد از آن جــمع­آوری و فرضیه­های آن با آزمون (کا دو، یکی از آزمون­های غیر پارامتریک و مقیاس اندازه­گیری داده­هــــای رتبه­ای ) بررسی گردید. در مجموع 8 فرضیه و در نهایت کل پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت . نتایج به دست آمده  از فرضیه ها نشان داد که می­توان فرض صفر مبنی بر عدم تاثیر دوره­های فوق بر دانش ، نگرش و عمکرد بانوان را در خصوص رعایت الگوی مصرف درست  انرژی  با آلفای 01/0 رد کرد و نتیجه گرفت که این دوره­­ها،  دانش ، نگرش و عمکرد بانوان  را در خصوص رعایت الگوی مدیریت مصرف انرژی  افزایش می­دهد.

 

کلید واژه: آموزش ، نگرش  ، راهکار ، عملکرد ، مدیریت  مصرف انرژی .

 

       I.     مقدمه

هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر کارکاه­های آموزشی مدیریت مصرف انرژی بر دانش تغییر، نگرش وعملکرد بانوان شرکت­کننده در کارگاه­ مذکور بود. به همین منظور با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالی و توزیع آن بین 110 بانــــــوی شرکت کننده در کارگاه اطلاعات مورد نظر قبل از اجرای آموزش و بعد از آن جمــــع­آوری شد. دراین پرسشنامه از بانوان مذکور درخواست شده بود نظرات خود پیرامون هر ســوال ( که در زمینه چگونگی عملکرد استفاده از انرژی و تجهیزات انرژی بر طراحی شده بود ) را در یک طیف رتبه­ای از 10 تا 100 با فواصل ده­تایی علامت بزنند.

سپس داده­های به دست آمده از این پژوهش وارد نرم افزار SPSS ( نرم افزار تحلیل آماری ) شده و تحلیل­ شدند که در ادامه به آنها پرداختـه می­شود . قبل از تحلیل­، داده­ها از نظر وجود مقادیر پرت  مورد بررسی قرار گرفتند که در نتیجه 10 مورد از افراد حذف و فقط داده­های 100 مورد باقی مانده تحلیل شدند.

اعتبار و راویی پرسشنامه حاضر به ترتیب با استفاده از آلفا و روایی صوری بررسی شدند. ضریب آلفا که میزان همسانی درونی سوال­های ­ یک مقیاس را می­سنجد دارای دامنه­ای بین صفر تا یک است. هر چقدر مقدار این شاخص به  1  نزدیکتر باشد ابزار اندازه­گیری از اعتبار بهتری برخوردار است. مقادیر

 

نزدیک به صفر نیز حاکی از عدم دقت و ثبات ابزار در اندازه­گیری ویژگی مورد نظر است. معمولا مقادیر بزرگتر از  7/0  مطلوب قلمداد می­شود. این شاخص مقدار واریانس ( شاخص اندازه­گیری تفاوت­های فردی )  واقعی بین افراد را که به وسیله پرسشنامـــه اندازه­گیری شده برآورد می­کند. مقدار این ضریب برای پرسش نامه حاضر در مرحله قبل از اجرای آموزش 88/0 و در مرحله بعد از اجرای آموزش  82/0   به دست آمد (مقدار کاهشی که در مرحله بعد از آموزش ملاحظه می­شود ناشی از تداخل حافظه قلمداد می­گردد). با توجه به این شاخص می­توان گفت که در مجموع  80%  از تفاوتهای فردی در خصوص ویژگی مورد نظر اندازه­گیری شده و به عبارتی 80 درصد از واریانس بین افراد واریانس واقعی است. روایی صوری نیز ،

با ارائه پرسش نامه به تعدادی از افراد متخصص و کارشناس در خصوص موضوع و اتفاق نظر آنها در محتوای پرسشنامه تحصیل می­گردد. چنانکه این افراد تایید کنند که این پرسش نامه ویژگی ذکر شده را اندازه گیری می­کند روایی صوری حاصل خواهد شد. در پژوهش حاضر از این روش برای تعیین روایی پرسشنامه استفاده شده است.

    II.     آموزش، زنان و مدیریت مصرف انرژی

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه پتانسیــل بالقوه­ای هستندکه با آموزش مناسب در هر زمینه بخصوص مدیریت مصرف می­توانند مروج و انتقال دهنده فرهنگ بهینه­سازی مصرف انرژی وتجهیزات انرژی بر درخانه و جامعه باشند.

امروزه علم خانه­داری و مدیریت مصرف خصوصا” درزمینه مدیریت خانه و دستگاه­های انرژی بر، به  عهده بانوان است و بانوان آموزش دیده و توانمند به استفاده از راهکارهــای مناسب مدیریت مصرف می­توانند به عنوان الگو، بهترین و درست­ترین نگرش­ها را در خانه و سپس جامعه ایجاد نمایند.   بنابراین توجه به آموزش زنان سبب رشد و تعالی آنان در برقراری ارتباط، کسب مهارت زندگی، برنامه­ریزی­، تصمیم­گیری،موقعیت­سنجی، حل­مسائل  درک بهتر شرایط  انتخاب صحیح و تربیت کیفی نسل آینده خواهد شد. لذا برای دست یافتن به چنین مهارتی، توجه به آموزش  بانوان در دوره­های آموزشی بهینه­سازی مصرف انرژی ازمسائل قابل تأمل ومحرز جامعه کنونی ما محسوب می­شود.[1] جهت تایید این ادعا می­توان بــــه پیشنه طرح­های  آموزشی انجام شده در سایر کشورها و ایران  اشاره کرد.

 III.     نگاهی به پیشینه مطالعات و تحقیقات انجام شده

نتایج تحقیقات زیادی در ایران وسایر کشورهای جهان نشان داده است با آموزش­های مدیریت مصــرف وبهینه سازی مصرف انرژی می­توان باکمترین هزینه بالاترین ارقام صرفه­­جویی را بدست آورد.

طی یک مطالعه که به روش آموزش غیر مستقیم انجام شده بود، محققان بروشورهایی را برای ساکنین منطقه دونور آمریکا که درآن شیوه­های استفاده صحیـح از دستگاه­های برقی خانگی توضیح داده شده بود ، ارسال نمودند. نتایج این مطالعه نشان داد دریافت­کنندگان بروشورها بین10 الی 18% صرفه­جویی در مصرف انرژی از خود نشان داده و بطور متوسط موفق شده بودند معادل 53 کیلوات برق صرفه­جویی در مصــرف داشته باشند .]1  [2] [

نتایج تحقیقات دیگری در سال­های گذشته (مقصود و همکاران 1383-1380) نشان داد اجـرای طرح­های آموزش وآگاهسازی برای دانش­آموزان، شناخت، انگیزش و نگرش آنان را در زمینه چگونگی  مصرف انرژی افزایش می­دهد، علاقه و مسؤولیت­پذیری دانش آموزان را نسبت به ضرورت مدیریت مصرف انرژی افزایش می­د­هد و مسؤولین مدارس را نسبت به مدیریت  مصرف انرژی ترغیب می­نماید.

در همین راستا به یافته­های تحقیق مشابه دیگر درخصوص بررسی تـأثیر آموزش بر بانوان  پیرامون مصرف بهینه انرژی آب وبرق درمنازل(دکتر نظیرپور و همکاران 1379 )که  با روش مستقیم و آموزش توصیه­های عملی به بانوان در شهر همدان انجام شــد می­توان اشاره کرد. جامعه زنان مورد مطالعه در تحقیق مذکور از مناطق مختلف شهر همدان طی مدت 26 هفته ( هر هفته 3 روز به مدت 2 ساعت) آموزش­های بسیــار ساده­ای درخصوص تغییر الگوی مصرف انرژی ( آب و برق ) دریافت نموده  ودرپایان هر جلسه از شرکت کنندگان درخواست  شده بود  تا آنچه را که فراگرفته­اند در منزل با اعضای خانواده خود بکار گیرند. اهم نتایج کلی حاصل از جلسات آموزشی در طرح تحقیق فوق به شرح ذیل اعلام و مستند گردید :

الگوی مصرف خانوارها بطور عام تغییر محسوسی نشان داده به نحوی­ که بانوان شرکت کننده در دوره آموزش برای تهیه ، تامین و خرید هر یک ازاقلام مصرفی خود دلیل منطقی واصولی مستند به هزینه و درآمد خانوار داشتند.(89%)

با تغییر الگوی مصرف خانوار حجم سرانه تولید زباله خانوارها بشدت کاهش یافت ، به نحوی که در پایان دوره آموزشی سرانه زباله تولیدی به کمتر از 700 گرم در روز  رسید ( 50تا 60% کاهش )

از همه مهم­تر تغییر الگوی مصرف آب ، برق و گاز بود که به استناد قبض­های آبونمان ، خانم­ها درگیر نوعی مسابقه بهتر مصرف کردن شده بودند به نحوی که به تدریج تا پایان دوره آموزشی ، مصرف آنان  به استاندارد مصرف سرانه نزدیک شد.(73% )

در پایان دوره آموزشی اکثریت بانوان آموزش دیده به علت رعایت راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی موفق به دریافت جایزه شدند. ]2[

 IV.     وضعیت موجود

با پیشرفت تکنولوژی و توسعه زندگی شهری، استفاده از لوازم انرژی بر خانگی امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی رشد روز افزون جمعیت و افزایش واحدهای مسکونی، هر ساله مصرف انرژی در بخش خانگی (غیر مولد) افــزایش می یابد و این رشد متناسب با تولید انرژی نیست.

بیش از 41 درصد کل انرژی و33 درصد برق تولیدی در بخش خانگی مصرف می­گردد و این بخش نسبت بــه بخش­های دیگر در رتبه اول مصرف برق قرار دارد. همچنین بخش خانگی مهمترین سازنده قله­های پیک (سهم 50درصدی) در منحنی بار روزانه مصرف برق در کشــور است. ]3[

یارانه اختصاصی دولت در سال 1385به مقوله انرژی نیز به رقم سرسام‌آور 41 میلیارد دلار رسیده است. این آمار بیانگر یک بحران نهفته در اقتصاد ایران است که عملا” در آینده نزدیک خود را نشان داده و تحقق سند چشم‌انداز 20ساله کشور را با چالش جدی مواجه می کند.

مصرف انرژی در ایران برابر با مصرف انرژی در کشوری با جمعیت ۷۵۰ میلیون نفر است که از این میزان حدود ۳۰ درصد انرژی مصرفی مربوط به بخش ساختمان‌های شهری است.بر اساس گزارش‌های منتشره، میزان کنونی مصرف انرژی کشور 70 میلیونی ایران با متوسط رشد اقتصادی 5 درصد با میزان مصرف انرژی کشور چین با 3/1 میلیارد نفر جمعیت و متوسط رشد اقتصادی 10درصد برابری می‌کند.

به این ترتیب با روند کنونی مصرف انرژی ایران باید در سال‌های نه‌چندان دور از یک صادرکننده عمده نفت به یک کشور صرفا مصرف کننده تبدیل شود و عملا تمام  گاز تولیدی نیز به مصرف داخلی برسد.]4[

    V.     طرح­پژوهش­(چگونگی بهینه­سازی درروند مصرف)

تدوین برنامه­­های جامع جهت  بهر­ه­وری از انرژی، مستلزم شناسایی کامل وضعیت موجود و تعیین دقیق وضعیت مطلوب آن در جمیع جهات برای استفاده کنندگان جامعه از ضروریات است. با توجه به اینکه مصرف گلوگاه تمامی برنامه­ریزی­ها درسایر بخش­­­ها نیز خواهد بود. برنامه­ریزی اصولی در مورد آن، همـــه اقدامات انجام شده در قسمت­های دیگر را نیز تحت شعاع قرار خواهد داد . اهمیت این مسأله به حدی است که تاکید و هشدار مکرر در مورد بهینه­سازی لازم است با ارائه آموزش وآگاهی مناسب به مخاطبان آن صورت گیرد. ]5[

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : ارزیابی اثربخشی کارگاه های آموزشی آشنایی با راهکارهای مدیریت مصرف انرژی ، در ارتقای دانش ،تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی ویژه بانوان

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.